Mariusz Roman


MARIUSZ A. ROMAN

33 lata, gdynianin w drugim pokoleniu. Mieszkaniec Grabówka, magister politologii, specjalizujący się w samorządzie terytorialnym. Przywiązany do tradycyjnych wartości katolickich, działa w Akcji Katolickiej. Od 1991 roku znany jest ze swojej działalności na Kresach. W użyciu zawodowym jest dziennikarzem oraz urzędnikiem administracji państwowej.

Od 1984 roku prowadził działalność niepodległościową, tworząc w podziemiu struktury gdyńskiej Federacji Młodzieży Walczącej. W maju i sierpniu 1988 roku czynnie wspomagał protest robotniczy na Wybrzeżu. Wielokrotnie represjonowany za działalność polityczną przez organa władzy komunistycznej.

W latach 1993-2002 redaktor naczelny „Prawicy Polskiej”, pisma redagowanego przez środowiska prawicowe Kaszub i Pomorza. Był pierwszym korespondentem „Naszego Dziennika” na Wybrzeżu. Współpracował z kilkoma ogólnokrajowymi tygodnikami prawicowymi, prasą polonijną oraz lokalną. Podczas swojej pracy dziennikarskiej wielokrotnie interweniował w życiowych sprawach mieszkańców Gdyni. W efekcie tych działań uporządkowano choćby teren w okolicy ulicy Dreszera na Grabówku oraz okolice ulicy Bydgoskiej na Działkach Leśnych. Ganił i piętnował na łamach prasy niekompetencję, matactwa i malwersacje pracowników spółdzielni mieszkaniowych oraz ABK, wielokrotnie wstawiając się w interesie pokrzywdzonych lokatorów.

Od 1998 roku jest Radnym Miasta Gdyni, wybranym w okręgu wyborczym: Leszczynki, Grabówek, Działki Leśne. Przez trzy lata był przewodniczącym Komisji ds. Rodziny, a ponadto udzielał się w pracach komisji: Budżetowej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przez całą kadencję pracuje w Komisji Bezpieczeństwa, a od roku jest członkiem Komisji Rewizyjnej.

Jest współautorem programu pomocy rodzinie oraz nowatorskiego projektu: „Bilet rodzinny elementem integrującym rodzinę wielodzietną w Gdyni”. Z jego inicjatywy powstał raport o stanie rodziny w Gdyni. Wspiera konsekwentną realizację modelu pracy socjalnej, którego celem jest aktywizacja i przezwyciężanie bezradności tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i oczekują pomocy. Osobiście wielokrotnie interweniował w sprawach najtrudniejszych. Dzięki jego staraniom, stale monitorowana przez Komisję Bezpieczeństwa policja, wciąż podnosi efektywność swojej pracy.

Będąc zwolennikiem pełnej suwerenności gospodarczej Polski, popiera rozwój rodzimego kapitału. Kilkakrotnie skutecznie interweniował w obronie gdyńskich kupców i rzemieślników, przeciwstawiając się próbie zdominowania lokalnego rynku przez wielkopowierzchniowe obiekty handlowe.

Uznając, iż jedyną właściwą drogę dla prawicy wskazują minister Lech Kaczyński oraz poseł Wiesław Walendziak, w marcu 2001 roku był jednym z inicjatorów zawiązania nowego klubu Przymierze Prawicy-PIS w Radzie Miasta. W ramach retorsji politycznej, rządzący miastem klub AWS rozwiązał m.in. Komisję ds. Rodziny, która wielokrotnie wcześniej skutecznie upominała się o interesy najbardziej zagrożonych biedą mieszkańców miasta.

Podczas ubiegłorocznej kampanii parlamentarnej aktywnie działał w Komitecie Wyborczym Prawo i Sprawiedliwość, będąc szefem zespołu programowego w okręgu gdyńskim. Jest jednym z założycieli, powstałego w Gdyni Koalicyjnego Komitetu Wyborców „Naprzód Gdynio!”, w skład, którego wchodzą: Prawo i Sprawiedliwość, Liga Polskich Rodzin, Unia Polityki Realnej, SKL-RNP, Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości oraz gdyńskie organizacje i stowarzyszenia. Z ramienia tego komitetu zamierza kandydować w najbliższych wyborach samorządowych, z okręgu wyborczego obejmującego dzielnice: Leszczynki, Grabówek, Działki Leśne, Witomino - Radiostacja, Witomino – Leśniczówka, Chwarzno, Wiczlino.

Żona Emilia jest magistrem pedagogiki, pracuje w Interwencyjnym Ośrodku Opiekuńczym przy Domu Dziecka w Gdyni Demptowie jako wychowawca. W tej chwili oczekuje upragnionego przez oboje rodziców dziecka.

W pracy zawodowej oraz społecznej podstawą jego wszelkich działań jest i będzie katolicka nauka społeczna. Zawsze pamięta, że podstawowym obowiązkiem samorządowca jest rozwiązywanie TRUDNYCH SPRAW ZWYKŁYCH LUDZI.

Mariusz Roman