Mariusz Roman


KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAPRZÓD GDYNIO!
LISTA PRAWICOWA

Komitet popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, Unię Polityki Realnej, SKL-RNP, Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości oraz gdyńskie organizacje i stowarzyszenia

Deklaracja programowa

Zawiązuje się koalicja sił patriotycznych i propaństwowych w Gdyni, skupiająca środowiska polityczne prawicy, stowarzyszeń społecznych, rzemieślniczych, kupieckich i przedsiębiorców.

Naszym wspólnym celem jest przywrócenie prawdziwego sensu samorządności jako służby dla dobra wspólnego, korzystania z wolności stanowienia o sobie w obrębie naszej społeczności, w której wszyscy uczestniczą i wszyscy czerpią z niej pożytek. Tylko wówczas powstanie autentyczna wspólnota dobrze zorganizowanych mieszkańców, w której uczyć się możemy pracy i miłości do Ojczyzny.

Naszym wspólnym programem jest uzdrowienie życia rodzinnego i gospodarczego w Gdyni, tak, aby nasze dzieci miały zapewniona naukę i odpowiednie wychowanie w szkole, aby ośrodki zdrowia były czynne i dostępne dla wszystkich, by bezrobotni mieli możliwość podjęcia zatrudnienia, emeryci warunki godnego życia, a niskie podatki rozwijały przedsiębiorczość. Opowiadamy się za prywatyzacją mienia komunalnego oraz finansowaniem z budżetu miasta tylko wspólnych celów służących gdyńskiej społeczności. Chcielibyśmy rokrocznie tak konstruować budżet, aby ograniczać wydatki na konsumpcję bieżącą, a coraz więcej środków przeznaczać na inwestycje.

Powołaliśmy do pracy komisje problemowe, których prace ukierunkowane są na powstanie naszego wspólnego programu wyborczego, który przyjmie formę kontraktu dla Gdyni w wyborach samorządowych 2002. Już dzisiaj jednak zwracamy uwagę na 10 najważniejszych spraw dla Gdyni:

I Gdynia miastem bezpiecznym i sprawiedliwym

· Nowe spojrzenie na samorząd poprzez wspomaganie wspólnoty mieszkańców w realizacji ich żywotnych celów. Urząd Miasta winien być instytucją przyjazną i służebną wobec mieszkańców, a praca urzędników powinna być oceniana na podstawie konkretnych wyników. Funkcje publiczne i polityczne muszą pełnić ludzie spełniający wysokie kryteria moralne i merytoryczne, a ich wcześniejsza działalność oraz droga do uzyskania majątku nie może budzić najmniejszych podejrzeń. Wprowadzimy, zatem jawność oświadczeń majątkowych dla osób ubiegających się o mandat radnego. Komisja Rewizyjna Rady Miasta powinna posiadać pełną informację o wszystkich uchylonych w II instancji decyzjach urzędu oraz toczących się sporach sądowych, co wyraźnie ograniczy uznaniowość w podejmowanych decyzjach. Radny winien przeciwstawić się wszelkim formom manipulacji i być strażnikiem przestrzegania prawa, dokładając wszelkich starań w zwalczaniu biurokracji, marnotrawstwa i wszelkich przejawów korupcji. Urząd Miasta winien przestrzegać zasady dokonywania wszelkiej sprzedaży mienia komunalnego oraz sprzedaży usług w drodze przetargu jawnego, otwartego. Jawne powinny być zarówno kryteria przetargów, informacje o wynikach przetargów z uzasadnieniami, jak również raport zmian i aneksów zawieranych w trakcie realizacji wraz z analizą odchyleń od warunków początkowych oraz wskazując osoby odpowiedzialne.

· Poprawa bezpieczeństwa w mieście poprzez stałą troskę o podnoszenie efektywności pracy policji oraz straży miejskiej. Konieczne jest ukierunkowanie filozofii działania wszelkich organów na bezwzględne i surowe ściganie wszelkich form naruszenia prawa. Wszelkie naruszanie porządku winno być z całą surowością prawa bezwzględnie zwalczane. Samorząd powinien inspirować działania zwiększające bezpieczeństwo wśród obywateli. Konsekwentnie należy powiększać obszar miasta (w tym dzielnice poza Śródmieściem) objęty systemem monitoringu. Niezbędne jest stałe rozwijanie programów profilaktycznych i prewencyjnych wśród młodzieży. Każda placówka edukacyjna w mieście musi być objęta programem „Otwarta Szkoła” w ramach którego będzie prowadzić zajęcia sportowe i rekreacyjne. Mając na uwadze szczególny charakter przestępstw popełnianych przez nieletnich, opowiadamy się za wprowadzeniem w Gdyni „akcji małolat”, ograniczającej nieletnim poruszanie się bez opieki w godzinach nocnych po mieście.

II Gdynia miastem dynamicznego rozwoju

· Proinwestycyjna polityka miasta metodą na przeciwdziałanie bezrobociu. Zmniejszenie obciążeń podatkowych i opłat lokalnych, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz ochrona gdyńskich kupców jednym z narzędzi w walce z bezrobociem. Określenie zasad ochrony rodzimego handlu i przeciwdziałanie próbie zdominowania rynku przez wielko powierzchniowe obiekty handlowe. Władze miasta winny bezwzględnie stworzyć jak najlepsze warunki w celu pozyskiwania różnych funduszy pomocowych, także przez przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe. Władze Miasta powinny też dążyć do harmonijnej współpracy gdyńskich przedsiębiorców z bankami. Środki uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego przeznaczać jedynie na inwestycje infrastrukturalne.

· Wspieranie morskich funkcji miasta jako kluczowych dla gospodarki Gdyni. Odbywać się to musi poprzez aktywne działania na rzecz rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju strefy portowo-stoczniowej. Niezbędny jest także rozwój infrastruktury dostępowej – morskiej i lądowej oraz aktywne działania promujące nowe inwestycje w sektorze morskim. Miasto winno wspierać budowę centrów logistycznych i parków technologicznych umożliwiających rozwój usług portowych i dystrybucyjnych. Należy rozwijać funkcje turystyki morskiej, obsługi promów, statków pasażerskich i żeglarstwa wokół Basenów Prezydenta i Wendy. Należy wykorzystać strategiczną rolę Gdyni jako bazy NATO w kontekście naszej integracji ze strukturami Północnoatlantyckimi. Będziemy wspierać inwestycje w sektorze rybołówstwa i żegludze w celu utrzymania wiodącej roli Gdyni jako bazy dla floty morskiej.

· W ramach polityki mieszkaniowej: Będziemy wspierać rodzinne budownictwo mieszkaniowe poprzez zmiany planów zagospodarowania przestrzennego i zbrojenie wciąż nowych terenów pod inwestycje budowlane. Aktywnie wspomagać działalność TBS oraz zadbamy o zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych. Ponadto przyspieszymy procedury umożliwiające wykup mieszkań komunalnych przez lokatorów. Stosować będziemy preferencje podatkowe dla inwestorów mieszkaniowych. Zastąpimy często niewydolną ABK - nową, bardziej efektywną formą administrowania.

· Rozwój systemu drogowego miasta – poprzez realizację najważniejszych dla Gdyni inwestycji drogowych, w tym szczególnie: budowy połączenia estakady Kwiatkowskiego z obwodnicą trójmiejską oraz „Drogi Czerwonej”. Wyjście z inwestycjami drogowymi poza dzisiejszą budowę dojazdów do wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Udrażnianie głównych ciągów komunikacyjnych poprzez poszerzanie jezdni, wprowadzanie „zielonej fali”, dobudowywanie pasa dla „prawo-skrętu”. Podjęcie skutecznych działań w celu wyprowadzenia ruchu samochodów ciężarowych poza dzielnice mieszkalne. Systematyczny rozwój bezpiecznych tras rowerowych. Tworzenie nowych miejsc parkingowych zwłaszcza w centrum miasta.

III Gdynia przyjazna rodzinie

· Poprawa sytuacji opieki medycznej w mieście - poprzez upodmiotowienie pacjenta. Należy, zatem w sposób ciągły dofinansowywać programy profilaktyczne, wykorzystywać wszelkie narzędzia prowadzące do podnoszenia poziomu leczenia w Gdyni – zwłaszcza skuteczniej i szybciej diagnozować choroby nowotworowe. Ponadto należy skuteczne przeciwstawić się postępującej likwidacji gdyńskich oddziałów szpitalnych.

· Wspieranie rodzin najuboższych oraz wielodzietnych, pomoc młodym małżeństwom. Kreowaniem polityki prorodzinnej w naszym mieście powinna się zająć stała komisja działająca w ramach Rady Miasta. Racjonalne podnoszenie efektywności usług opieki społecznej, poprzez m.in. zwiększenie udziału wolontariatu w jej działaniach. Dalszy rozwój programu mieszkań chronionych. Działania opieki społecznej powinny wypracowywać wciąż nowe programy profilaktyczne, w celu eliminowania przyczyn patologii wśród mieszkańców Gdyni. W mieście powinny powstać świetlice socjoterapeutyczne, w miejsce szkolnych powstających dotychczas. Powinno się postawić nacisk na opiekę popołudniowa dzieci i młodzieży. W ramach tego postulatu należy utworzyć kolejne Ogniska Wychowawcze im. Kazimierza Lisickiego. Gdynia powinna stać się miastem przyjaznym dla niepełnosprawnych.

· Systematyczne zwiększanie nakładów na oświatę i kulturę, wspieranie działań wychowawczych szkoły, służących kreowaniu postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, szersze używanie stypendiów jako narzędzia wyrównywania szans, racjonalizacja sieci oświatowej. Skuteczne przeciwstawianie się wszelkim patologiom takim jak narkotyki w szkole. Uaktywnienie lokalnych centrów kultury w poszczególnych dzielnicach poprzez zracjonalizowanie sieci bibliotek publicznych. Promocja kultury kaszubskiej.

· Rozwój sportu, turystyki i rekreacji. Lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie atutu nadmorskiego położenia Gdyni w celu rozbudowy infrastruktury nastawionej na obsługę turystyczną. Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz rekreacji wśród starszych najlepszą gwarancją zdrowia dla mieszkańców Gdyni. W tym celu należy położyć nacisk na rozbudowę infrastruktury obiektów sportowych o charakterze dzielnicowo – podwórkowym. Dołożymy wszelkich starań, aby w każdym okręgu wyborczym miasta powstał basen oraz hala sportowa, a w każdej dzielnicy powstawały boiska, korty oraz place zabaw. Budowa hali sportowo-widowiskowej w celu rozwoju gdyńskiego sportu. W celu popularyzacji sportu oraz kształtowania pozytywnego wizerunku Gdyni należy położyć nacisk na organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów, w tym także ogólnopolskich i międzynarodowych.

Mariusz Roman