Mariusz Roman


TRADYCJA DZIAŁANIA

manifestacja

Wywodzę się z rodziny głęboko patriotycznej, gdzie od pokoleń służba Bogu, Narodowi i Ojczyźnie była uważana za najwyższy honor i posłannictwo. Wychowany w tej tradycji, od najmłodszych lat sprzeciwiałem się komunizmowi w Polsce. Od 1984 roku brałem udział w zorganizowanej działalności niepodległościowej, tworząc i kierując w podziemiu strukturami gdyńskiej Federacji Młodzieży Walczącej. W tym czasie wydawałem „Antymantykę”, będącą jednym z pierwszych pism młodzieżowych o opcji prawicowej. W maju i sierpniu 1988 roku, czynnie wspomagałem protest robotniczy na Wybrzeżu, a w 1990 roku protest kolejarzy. Byłem jednym z inspiratorów okupacji budynku KW PZPR w Gdańsku, gdzie odkryliśmy spalone przez komunistów materiały archiwalne dokumentujące ich zbrodniczą działalność. Byłem wielokrotnie represjonowany za działalność polityczną przez organa władzy komunistycznej.

13 grudnia 2001 r.

W latach 1993-2002 byłem redaktorem naczelnym „Prawicy Polskiej”, pisma redagowanego przez środowiska prawicowe Kaszub i Pomorza. Byłem pierwszym korespondentem „Naszego Dziennika na Wybrzeżu. Współpracowałem z kilkoma ogólnokrajowymi tygodnikami prawicowymi, prasą polonijną oraz lokalną. Podczas swojej pracy dziennikarskiej wielokrotnie interweniowałem w życiowych sprawach mieszkańców Gdyni. W efekcie tych działań uporządkowano chociażby teren w okolicy ulicy Dreszera na Grabówku oraz okolice ulicy Bydgoskiej na Działkach Leśnych. Ganiłem i piętnowałem na łamach prasy lokalnej niekompetencję i matactwa pracowników spółdzielni mieszkaniowych oraz ABK, wielokrotnie wstawiając się w interesie pokrzywdzonych lokatorów.

Będąc wiernym do 1990 r. rządowi polskiemu na uchodźstwie, już jako radny popierał przyznanie honorowego obywatelstwa Gdyni ostatniemu prezydentowi II RP p. Ryszardowi Kaczorowskiemu. Od lat staram się wartości patriotyczne zaszczepiać współczesnemu, młodemu pokoleniu Polaków. Jestem od kilkunastu lat organizatorem gdyńskich obchodów upamiętniających wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. W obchody te zaangażowana jest przede wszystkim młodzież, dla której latem rokrocznie organizujemy na Wybrzeżu Zlot Młodzieży Prawicowej.

Mariusz Roman