Mariusz Roman


UMOWA O POWOŁANIU KOMITETU WYBORCÓW
"NAPRZÓD GDYNIO!"

Gdynia jest „miastem z morza” – wspólnotą mieszkańców połączonych przywiązaniem do tradycji morskich i wolnościowych. W poszanowaniu dla tych wspólnych tradycji zawiązuje się Komitet Wyborców, który tworzą przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, Ligi Polskich Rodzin, Unii Polityki Realnej, Stronnictwa Konserwatywno Ludowego – Ruchu Nowej Polski, Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz innych gdyńskich organizacji i stowarzyszeń – pod hasłem wyborczym „Naprzód Gdynio!”.

1.

Umowa dotyczy wspólnego udziału w wyborach samorządowych 2002 do Rady Miasta Gdyni.

2.

Umowę zawierają upełnomocnieni przedstawiciele następujących organizacji:

1. Prawo i Sprawiedliwość reprezentowana przez: p. Rafała Olszewskiego

2. Liga Polskich Rodzin reprezentowana przez: p. Jacka Głowacza

3. Stronnictwo Konserwatywno Ludowe– RNP reprezentowana przez: p. Jerzego Kozłowskiego

4. Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni reprezentowany przez: p. Ryszarda Perzanowskiego

5. Unia Polityki Realnej reprezentowana przez: p. Andrzeja Golonko

6. Gdyńskie Organizacje i Stowarzyszenia reprezentowane przez: p. Mariusza A. Romana.

3.

Strony zobowiązują się do powołania wspólnego Komitetu Wyborców i prowadzenia wspólnej kampanii wyborczej oraz powołania:

1. Zespołów programowych mających za zadanie opracowanie wspólnego programu wyborczego oraz planu działania na okres nadchodzącej kadencji.

2. Komitetu Wyborczego, Sztabu Wyborczego oraz Pełnomocników zgodnie z wymogami ustawy ordynacja wyborcza. 

4.

Pod rygorem wykluczenia z Komitetu strony zobowiązują się nie delegować członków swoich ugrupowań do konkurencyjnych komitetów wyborczych a tych, którzy uczynią to bez ich zgody usunąć ze swego ugrupowania.

5.

Koszty prowadzenia kampanii wyborczej będą pokrywane przez Komitet zgodnie z ordynacją wyborczą.

6.

Strony umowy zachowują własną podmiotowość.

7.

Strony umowy dopuszczają możliwość poszerzenia Komitetu o przedstawicieli innych ugrupowań politycznych, stowarzyszeń i związków. Akceptacja poszerzenia Komitetu wymaga zgody wszystkich sygnatariuszy niniejszej umowy.

8.

Strony umowy mogą przyjmować kandydatów na miejsca mandatowe i udzielać im poparcia w ramach swojego limitu miejsc, informując pozostałych sygnatariuszy o tym fakcie.

9.

Rozszerzenia Komitetu należy dokonać aneksem do niniejszej umowy, uwzględniając udział kandydatów na listach wyborczych w danych okręgach.

10.

Ewentualne późniejsze uzgodnienia wynikające ze zmian w ordynacji wyborczej zostaną wprowadzone aneksem do niniejszej umowy.

11.

Rekomendacje osób na funkcje wewnętrzne w organach Komitetu oraz funkcje publiczne
w organach samorządowych wymagają zatwierdzenia przez miejskie władze PiS, LPR, UPR, SKL-RNP, CRiP.

12.

Strony umowy zobowiązują się do tego, że wybrani radni z tych ugrupowań będą działać
w Radzie Miasta we wspólnym klubie do końca kadencji.

13.

Strony umowy zobowiązują się przestrzegać wszystkich ustaleń zapisanych w tej umowie i ewentualnych aneksach.

14.

Deklaracja Programowa jest integralną częścią niniejszej umowy.

za Prawo i Sprawiedliwość (–) Rafał Olszewsk

za Ligę Polskich Rodzin (–) Jacek Głowacz

za Unię Polityki Realnej (–) Andrzej Golonko

za Stronnictwo Konserwatywno Ludowe-RNP (–) Jerzy Kozłowski

za Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości (–) Ryszard Perzanowski

za Gdyńskie Stowarzyszenia i Organizacje (–) Mariusz A. Roman

Gdynia, dnia 1 sierpnia 2002r.

Umowę niniejszą podpisano w obecności posłów ziemi pomorskiej:

1. (–) Doroty Arciszewskiej - Mielewczyk

2. (–) Roberta Strąka

3. (–) Wiesława Walendziaka

Mariusz Roman